Освітня програма на 2023/2024 н.р.

Зміст

РОЗДІЛ 1. Призначення професійно - технічного навчального закладу та засіб його реалізації – ст. 3

РОЗДІЛ 2. Опис моделі випускника ЗП (ПТ)О- ст. 5

РОЗДІЛ 3. Цілі та завдання освітнього процесу – ст. 8

РОЗДІЛ 4. Навчальний план (освітні програми закладу та їх обґрунтування відповідно до рівнів набуття відповідних компетентностей) – ст. 9

4.1. Освітня програма 10-11 класів для професії «Кухар, кондитер» - ст. 10

4.2. Освітня програма 10-11 класів для професії «Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів (категорія «С») – ст. 11

4.3. Освітня програма 10-11 класів для професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія   «А1»,«А2»,«В1»,«В2»,«В3»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» - ст. 12

РОЗДІЛ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій – ст. 18

РОЗДІЛ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми – ст. 18

РОЗДІЛ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми – ст. 21

РОЗДІЛ 8. Структура навчального року – ст. 21

Додаток 1. Перелік навчальних програм для учнів ІІ ступеня (10-11 класи) – ст. 23

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

Додаток 2. Забезпечення підручниками, рекомендованими МОН України – ст. 24

РОЗДІЛ 1. Призначення професійно - технічного навчального закладу та засіб його реалізації

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Комаргородське вище професійне училище» (далі – ВПУ) є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно-складних, наукоємких професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, як правило, з числа випускників загальноосвітніх шкіл. ВПУ може здійснювати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працюючих робітників, молодших спеціалістів та незайнятого населення.

ВПУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно- технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30,05,2006р. Статутом училища, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 р № 1392.

Головним завданням ВПУ є забезпечення права громадян України та здобуття професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах .

Основними повноваженнями і напрямами діяльності ВПУ є:

а) організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність, зокрема, виготовлення та реалізація товарів народного вжитку, виконання обробітку сільськогосподарських земель, ремонт сільськогосподарської техніки;

в) розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі державних стандартів професійно- технічної освіти з конкретних професій, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розроблення правил прийому здобувачів освіти, слухачів до училища на основі Типових правила прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України», Порядку прийому на навчання до закладів професійно технічної освіти в 2022 році, затверджених Наказ Міністерства освіти і науки України 14.05.2013  № 499  із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014,№ 152 від 07.02.2019,№ 1550 від 12.12.2019,№ 541 від 10.06.2022№ 716 від 12.06.2023.

д) формування разом з органами управління професійно-технічної освіти планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

е) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

є) атестація педагогічних працівників;

ж) організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

з) здійснення професійного навчання робітників підприємств, організацій, установ різних фори власності та незайнятого населення;

и) організація професійної підготовки здобувачів освіти, слухачів у навчальних майстернях, навчально-виробничих підрозділах а також на виробництві та у сфері послуг;

і) забезпечення безпечних умов праці учнів, слухачів, працівників; ї) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

й) визначення структури і штатного розпису з урахуванням контингенту учнів, слухачів та встановленого фонду заробітної плати;

к) забезпечення якісної професійної і загальної середньої освіти та виховання учнів, слухачів;

л) здійснення допрофесійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя у суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання впродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність;

 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, умінням висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та систематичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість. Ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування у здобувачів освіти сучасної наукової картини світу; формування трудових функцій за напрямками підготовки та відповідних професійних компетенцій; любові до природи; розвиток в молоді національної самосвідомості; формування людини та громадянина, який прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури й економіки; рішення завдань, формування загальної культури особистості, бізнес- підприємницьких навичок, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби молоді до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

РОЗДІЛ 2. Опис моделі випускника Комаргородського ВПУ

Під розробкою Моделі підготовки випускника ВПУ розуміємо етап проектування, на якому відбувається створення і вивчення педагогічної прогностичної моделі   ВПУ як цілісного утворення, відкритої частки соціального простору, у межах якого здійснюється підготовка майбутнього фахівця, що забезпечить швидку адаптацію в умовах реального виробництва та конкурентоздатність на ринку праці. Оскільки проектування є способом нормування та трансляції інновації. Новизна (об’єктивна або суб’єктивна) результату моделювання як етапу педагогічного проектування вважається нами безперечною.

Здобувачі освіти Комаргородського ВПУ у процесі здобуття робітничої кваліфікації, повної загальної освіти здійснюють діяльність, яка за критерієм змістового наповнення називається навчально-виробничою діяльністю. З метою здійснення ефективної навчально-виробничої діяльності та підготовки випускника відповідно до вимог суспільства та ринку праці, в освітньому закладі реалізовуються відповідні педагогічні умови з метою формування в здобувачів освіти  готовності до застосування інноваційних виробничих технологій у професійній діяльності.

Модель підготовки випускника ВПУ, здатного ефективно використовувати інноваційні виробничі технології у майбутній професійній діяльності , містить функціонально необхідний процесуальний компонент, який реалізується через зміст, методи, форми і засоби навчання, які, в свою чергу, здатні вплинути на формування готовності в здобувачів освіти Комаргородського ВПУ  до застосування інноваційних виробничих технологій у професійній діяльності.

Модель випускника Комаргородського ВПУ передбачає формування людини творчої, з великим потенціалом саморозвитку а самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник добре поінформована особистість;

 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;

 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. Випускник закладу профтехосвіти компетентний у ставленні до життя – реалізує себе через самопізнання, само розуміння та культуру.

Випускник, який отримує повну загальну середню освіту, має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, забезпечує в подальшому перехід до наступного складника освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (сформовані на належному рівні інформаційно-цифрові компетентності); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Випускник Комаргородського ВПУ  - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє, мобільний та швидко адаптується до умов роботи в сучасному виробництві.

1

 

РОЗДІЛ 3. Цілі та завдання освітнього процесу

Мета діяльності Комаргородського ВПУ : забезпечення єдиної лінії розвитку особистості підлітка на основі єдності компетентності та забезпечення соціально-професійної адаптації, мобільності випускника до умов ринку праці; формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у підлітка на етапі професійного становлення.

Основним засобом реалізації цілей та завдань Комаргородського ВПУ є здійснення освітньої діяльності відповідно до: типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня та з метою впровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 від 07.08.2013,№ 143 від 26.02.2020 та вимог Державних стандартів професійної (професійно-технічної освіти за відповідними професіями та спеціальностями).

Реалізація цілей та завдань освітнього закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

 • гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з підлітком;

 • інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;

 • визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості;

 • створення сприятливих умов для формування і розвитку у підлітка пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;

 • урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку особистості.

Перед Комаргородським ВПУ  поставлені такі цілі освітнього процесу:

 • забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму середньої (повної) загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

 • забезпечити формування у випускника відповідні професійні компетентності та належні кваліфікації;

 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

 • створити основу для адаптації здобувачів освіти  до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

 • формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти до навчальної діяльності.

РОЗДІЛ 4. Навчальний план (освітні програми закладу та їх обґрунтування відповідно до рівнів набуття відповідних компетентностей)

Навчальний план для учнів, що навчатимуться у період з 2019-2021 роки, розроблено відповідно до Державного стандарту з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2019 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, тощо.

2

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями (відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти):

 • мова і література;

 • суспільствознавство;

 • мистецтво;

 • математика;

 • природознавство;

 • технології;

 • здоров’я і фізична культура.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика», «Технології».

Очікування результати навчання здобувачів освіти окреслені у Державному стандарті. Результати навчання повинні впливати на формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності мають формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

 1.  
  1. Освітня програма 10-11 класів для професії «Кухар, кондитер» Групи № 105- І курс

Група № 216- ІІ курс

Група № 306- ІІІ курс

Група № 403- IV курс

3

4.2 Освітня програма 10-11 класів для професії Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»,«А2»,«В1»,«В2»,«В3») Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Група № 111 І курс

Група № 214 ІІ курс

Група № 312 ІІІ курс

Група № 401 ІV курс

5

4.3.Освітня програма 10-11 класів для професії "Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів (категорія "С")"

Група № 118  І курс

Група № 207 ІІ курс

Група № 319  IІІ курс

6

Навчальні плани на 2023-2024 навчального року складені:

-  для 10-11 класів (І – ІІІ курсів денної форми навчання) відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408,із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1493 від 28.11.2019,№ 464 від 31.03.2020.

Години варіативної складової передбачено на: запровадження факультативів з української мови, математики, історії України, іноземної мови.

З метою цілеспрямованої підготовки учнів училища до участі у НМТ

В училищі впроваджено факультативні заняття, які проводяться для учнів з:

 • української мови;

 • математики;

 • історії України;

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати викладач у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностях

з/п

Ключові

компетентності

Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною —   у разі відмінності) мовами

 Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на   основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на   графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і   письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в   мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати   думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих   іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій   словниковий запас.

 Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

 Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил,   теорем.

2 Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

 Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що   моделюють реальні життєві ситуації  

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

 Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні   залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

5

Інформаційно - цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7Ініціативність і підприємливість

 Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати,   ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності,   ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та   захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи   оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

8Соціальна і громадянська компетентності

 Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та   змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію;   ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді,   виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну   ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі   чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

 Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від   статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на л   огічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав   людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

 Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10Екологічна грамотність і здорове життя

 Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально- економічні події в державі на             основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;   розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані   для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

Освітня програма фахової підготовки

Програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розроблені майстрами виробничого навчання та викладачами за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація. Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Педагоги здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен здобувач освіти (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм на вивчення предмета «охорона праці» виділено 30 годин.

До самостійного виконання робіт здобувачі осіти , (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом професійної (професійно-технічної) освіти разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома й більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

РОЗДІЛ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій

Викладання предметів загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі Держстандартів.

У Комаргородському ВПУ передбачено запровадження постійно нових форм організації навчання; встановлення нового рівня відносин між його учасниками – учнем, педагогічним працівником, замовниками кадрів (соціальними партнерами). Вони повинні розвиватися разом, уміти працювати в команді, постійно самовдосконалюючись та передаючи один іншому свій професійний досвід і, тим самим, змінювати якість процесу підготовки кваліфікованих робітників.

Розклад навчальних занять забезпечує раціональний ритм навчального процесу, рівномірне навчальне навантаження учнів, відповідає педагогічним і санітарним вимогам.

Українською мовою здійснюється діловодство, ведеться облікова, звітна. фінансова, технічна та інша документація. Викладання усіх навчальних предметів в училищі ведеться виключно державною мовою.

У Комаргородському ВПУ створені всі умови для використання учнями з навчальною метою бібліотечного фонду. Створені належні умови для використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі.

 

РОЗДІЛ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Освітня програма Комаргородському ВПУ передбачає досягнення випускниками сукупності компетентностей , що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах глобалізованого світу та ринкової економіки, становлення громадянського суспільства. Моніторинг розвитку здобувачів освіти здійснюється за певними процедурами та затвердженими критеріями оцінювання навчальних досягнень.

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення  навчальних  занять,  моніторингу  досягнення  учнями  результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів закладу освіти у предметних олімпіадах, конкурсах.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною шкалою в умовах компетентнісного навчання.

Здобувачів повної загальної середньої освіти складають НМТ, а результати здобутих професійних компетентностей затверджуються Державною кваліфікаційною атестацією.

У Комаргородському ВПУ організовується та здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, рівень їхньої кваліфікаційної атестації.

Систематичний контроль за навчальним процесом передбачає вивчення та аналіз :

 • стану організації та проведення занять;

 • виконання навчальних планів і освітніх програм;

 • оформлення обліково-звітної документації (журналів теоретичного і виробничого навчання, щоденників виробничого навчання, екзаменаційних матеріалів, протоколів кваліфікаційних комісій);

 • фактичного рівня знань і умінь учнів за результатами кваліфікаційної атестації, причин незадовільної успішності.

Якість результатів засвоєння учнями знань. Умінь і навичок може бути подана у вигляді критеріїв їх оцінки і визначена через такі види контролю:

 • попередній – виявлення життєвих, донаукових знань, умінь учнів перед вивченням предмета чи теми з метою їх актуалізації, коригування чи реконструкції в ході навчання;

 • поточний (систематичний) – здійснюється на кожному навчальному занятті для виявлення стану засвоєння учнями навчального матеріалу за підсумками виконання кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів пристосувань та виконання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Поточний контроль передбачає також проведення перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми контролю;

 • періодичний (тематичний) – здійснюється після вивчення розділів чи тем робочої навчальної програми;

 • підсумковий (проміжний) – проводиться наприкінці певного періоду навчання і передбачає проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит);

заключний (вихідний) – контроль якості знань, умінь і навичок учнів за повний період навчання. Вихідний контроль передбачає Державну кваліфікаційну атестацію, яка охоплює: кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної  характеристики  випускника  ВПУ  відповідного кваліфікаційного рівня; державний кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються робочими навчальними планами.

Дотримання зазначених у робочому навчальному плані конкретних форм проміжного і вихідного контролю та їх періодичність є обов’язковими.

Програмами базових дисциплін у межах кожної теми передбачено проведення практичних робіт. Виконання практичних робіт сприяє глибшому засвоєнню нового матеріалу учнями та формуванню й розвитку у них загально навчальних і спеціальних предметних умінь. Практична робота – це, переважно, самостійна робота учнів над окремими питаннями теми, мета якої – опрацювати різноманітні джерела знань: підручник, текстові та візуальні джерела, інтернет-ресурси, музейні експозиції, відомості.

Для тематичного контролю сьогодні найчастіше використовується тест – комплекс різнорівневих завдань, які сумарно перевіряють досягнення учнями хоча б найбільш важливих із зазначених у Програмі очікуваних результатів учіння матеріалу теми. Тематичний тест може мати завдання усіх чотирьох, трьох, починаючи з другого , та двох, починаючи з третього рівнів.

Оцінний бал за тему виставляється у журналі у колонку без дати  з написом

«тематична». Під час виставлення тематичного балу враховуємо й поточні оцінки, при цьому слід пам’ятати, що оцінка за тематичну письмову роботу або учнівський проект має пріоритетне значення.

Оцінка за семестр виставляється на основі отриманих учнем тематичних.

Семестрова – це переважаючий серед тематичних оцінний бал.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом «скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника закладу освіти із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника освітнього закладу  створюється комісія у складі голови (керівник навального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, викладача, який викладає предмету цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби здобувача освіти чи інших поважних причин термін може бути подовжено.       Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичного об’єднання і затверджуються керівником освітнього закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо здобувачеві освіти  не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться. Оцінка за рік виставляється учням на основі семестрових. Пріоритет має оцінка за той семестр, у якому було більше тематичних.

РОЗДІЛ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм Комаргородського ВПУ на 2023- 2024 навчальні роки передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє отримати запланований результат освіти – «Модель випускника Комаргородського ВПУ.

До освітньої програми додаються додатки:

Перелік навчальних програм навчального плану (додаток 1)

Перелік навчальної літератури затвердженої рішенням педради до використання в навчальному процесі (додаток 2)

Освітні стандарти професійної освіти:

Кухарhttps://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/11/18/Standart-Kukhar.18.11.pdf
Кондитерhttps://docs.google.com/document/d/1WskYLmULEIXXD-yp3Vv0Lyk_4rwtjvL9/edit?usp=drive_link&ouid=114928479313809724771&rtpof=true&sd=true
Електрогазозварникhttps://docs.google.com/document/d/1AOYe06v_PhxVLwaVCzxsGLw_yBs9FeBz/edit?usp=drive_link&ouid=114928479313809724771&rtpof=true&sd=true
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткуванняhttps://docs.google.com/document/d/1tDLrQe5TxGNo3Gd7ZwBS0ssCfnyWzf6R/edit?usp=drive_link&ouid=114928479313809724771&rtpof=true&sd=true
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»,«А2»,«В1»,«В2»,«В3»)https://docs.google.com/document/d/1WskYLmULEIXXD-yp3Vv0Lyk_4rwtjvL9/edit?usp=drive_link&ouid=114928479313809724771&rtpof=true&sd=true

РОЗДІЛ 8. Структура навчального року

На виконання Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно- технічну) освіту», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст..», згідно листа МОН від 15 травня 2023 р. № 563, «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році» у Комаргородського ВПУ затверджено:

Заняття 1 вересня 2023 року розпочати першим уроком, тему якого майстри в/н, класні керівники обирають самостійно. Орієнтовна тематика: «Герої серед нас», «Ти як?»,«Я син/донька України» .

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр: 01.09.2023 – 15.12.2023

ІІ семестр: 08.01.2024 – 29.06.2024 р.

Навчання проводиться за п’ятиденним режимом в одну зміну: з 8.00 до 15.30

обід з 11.20 до 12.10

1 вересня 2023 року – урочиста лінійка Першого дзвоника

Терміни проведення канікул:

Зимові: 25.12.2023 – 08.01.2024

Літні: 01.07.2024 – 31.08.2024.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково. Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Заклад працює в режимі п’яти днів з двома вихідними – субота, неділя. Розклад занять включає теоретичну та професійно-практичну підготовку в навчальних групах на кожний робочий
день тижня. В розкладі визначається час, місце, навчальні предмети, з яких проводяться заняття в навчальних групах, та прізвища педагогічних працівників, які їх проводять. Розклад занять установлює загальний режим навчання, початок і кінець кожного уроку та тривалість перерв між уроками. Розклад занять складається заступником директора з навчально - виробничої роботи, затверджується керівником Комаргородського ВПУ
і вивішується за три дні до початку навчання на дошці розкладу занять.

Зміни в розкладі занять виконуються заступником директора з навчальної роботи.

Обліковими одиницями навчального часу є:

 • академічна година тривалістю 45 хвилин;

 • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

 • навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

 • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Згідно навчальних планів здійснюється виробнича практика. Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах чи у сфері послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

Під час виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг учні, слухачі ведуть Щоденник виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг, у якому її керівник оцінює виконання навчально-виробничих робіт, та по її закінченню робить загальний висновок про результати виробнтчої  практики.

Графік  виробничої практики на 2023/2024 н.р.